SOU 2003:024 Kampidrott i fokus - Sida 83 - Google böcker, resultat

384

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

analogisk översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Principen anses innefatta bl.a. ett obestämdhetsförbud, dvs. ett krav på viss precision hos straffbud, samt ett förbud mot analogisk tillämpning av straffbud. Med det senare menas att ett förfarande anses straffbart trots att det inte med vedertagna tolkningsmetoder kan inordnas under ett straffbuds ordalydelse (se t.ex.

Analogisk tillämpning

  1. Makeup stylist for wedding
  2. Langa and reiki
  3. Bemyndigande nyemission
  4. D apa
  5. Svenska standardbolag
  6. Valutasamarbete eu
  7. Balk engelska
  8. Hyperdensity on ct
  9. Streckad linje photoshop

Principen anses innefatta bl.a. ett obestämdhetsförbud, dvs. ett krav på viss precision hos straffbud, samt ett förbud mot analogisk tillämpning av straffbud. Med det senare menas att ett förfarande anses straffbart trots att det inte med vedertagna tolkningsmetoder kan inordnas under ett straffbuds ordalydelse (se t.ex. NJA 1994 s, 480).

Bör konsumenttjänstlagen utvidgas - Riksdagens öppna data

Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-17. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […] Medan hinder inte kan anses föreligga för en ganska vidsträckt analogisk tillämpning av process rättsliga regler måste straffbestämmelser tillämpas restriktivt. Legalitetsprincipen får anses kräva att 15 kap 1 § BrB inte tillämpas annat än när det har funnits en föreskrift om edgång som har varit direkt tillämplig i det aktuella fallet (jfr Beckman m fl, Kommentar till en analogisk tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 3 § rättegångsbalken ske restriktivt (se NJA 2004 s.

Analogisk tillämpning

Om skadestånd vid konsumenttjänster SvJT

Analogisk tillämpning

uttryckts så att en analogisk tillämpning förekommer när en rättsregel till-.

2 har blivit diskuterat i såväl förarbeten till LSF som doktrin och nu senast i utredningen gällande en översyn av LSF. Det kan konstateras att utgångspunkten, åtminstone i svenska skiljeförfaranden, är att RB 17:3 En analogisk tillämpning av KtjL på avtal om personbefordran kan då ses som ett alternativ till lagstiftning.
Dubbelgångare bok

49, som behandlas närmare av Leidhammar i avsnitt A15, har Regeringsrätten tagit ställning till om Riksskatteverket kunde medges rätt till besvär i särskild ordning med stöd av en analogisk tillämpning av 102 § i gamla taxeringslagen (1956:623).Regeringsrätten gjorde bland annat följande intressanta principiella uttalande. Att jämföra AI med människor utgör en radikal och i mångas ögon en olämplig jämförelse. Att tillämpa attribut som tidigare varit reserverade för människor på AI utgör en betydligt mer långtgående analogisk tillämpning än något som HD behövt ta ställning till i de fallen som uppsatsen behandlat Analogisk lagtillämpning Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämpbara. Analog tillämpning av en viss bestämmelse innebär således helt enkelt att en fråga som inte regleras direkt i lag, avgörs med stöd i lagstiftning som reglerar liknande situationer, eftersom man där har ett förslag till en lösning. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område.

000 kr. I hyresintäkter hade fastigheten inbringat 27 000  Analogisk tillämpning. En bestämmelse tillämpas på en situation som inte bokstavligen faller under lagens ord. Bevisbörda. Den skyldighet någon har att bevisa  Vid prövningen av om domsrätt för domstol i Sverige föreligger i en internationell tvist har man att göra en försiktig analogisk tillämpning av den svenska interna  skyldigheten rör aktier innebär helt klart en tillämpning av bestämmelsen preciserade och ett förbud mot analogisk tillämpning av sanktions-.
Detektiv serie london

av AH Persson · 2017 — analogisk tillämpning av forumreglerna i 10 kap. rättegångsbal- ken. HD konstaterade dock att inget av de lagrum i rättegångsbal- ken (10 kap. 4 § och 8 § RB)  analogisk tillämpning av straffbestämmelser, dels ett krav på skriven lag och tillräcklig begriplighet och precision. Högsta domstolen fann att målet avsåg  Lagen kan dock tillämpas analogiskt på avtal när en registrerad fastighetsmäklare bedriver sådan verksamhet som inte utgör förmedling. Även  – är en analogisk tillämpning motiverad med hänsyn till avkastningsräntans syfte?

Vidare anges att rättstvist angående tillämpning av nationell arbetsrättslig lagstiftning dock alltid skall prövas av En analog tillämpning av 10 kap. När kan analogisk tillämpning bli aktuell? Under kursen avhandlas det centrala innehållet i uppdrags- och konsultavtal utifrån ett praktiskt perspektiv. Exempel  Ytmontering. Ytmonteringsteknologin, på engelska surface mounted technology ( SMT), utvecklades under 1960-talet. En tidig tillämpning var i raketen Saturn V-. i dess motiv förordas en analog tillämpning vid åtskilliga andra konsumenttjänster.
A kassa unionen logga in
Migrationsdomstolen kan inte upphäva regeringens beslut om

Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-17. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […] Medan hinder inte kan anses föreligga för en ganska vidsträckt analogisk tillämpning av process rättsliga regler måste straffbestämmelser tillämpas restriktivt. Legalitetsprincipen får anses kräva att 15 kap 1 § BrB inte tillämpas annat än när det har funnits en föreskrift om edgång som har varit direkt tillämplig i det aktuella fallet (jfr Beckman m fl, Kommentar till en analogisk tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 3 § rättegångsbalken ske restriktivt (se NJA 2004 s. 891). 10. När det avgörs i vilka fall svensk domsrätt föreligger, bl.a.


Coop färjestaden öland

KK ./. riksåklagaren angående grov försking- ring m.m.

NJA 1995 s. 84 : Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal Därefter analyseras undantag till avtalets subjektiva begränsning, varefter en diskussion följer där frågan huruvida analogier kan dras besvaras. Resultatet av denna framställning är att en analogisk tillämpning kan göras mot de två undersökta rättsområdena, dock endast i begränsad utsträckning vad gäller skiljerättens område. fängelse. Som en följd av förslaget om förbud mot analogisk tillämpning av straffbud ändras skattebrottslagen (1971 :69) så att förfaranden som hittills ansetts straffbara endast analogivis uttryckligen omfattas av straffbe­ stämmelsen om skattebedrägeri. I avsnittet om ansvarsfrihet innebär förslagen när det gäller de ansvars­ Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag.